Pokaż listę

Wołomin: Elżbieta Radwan po raz kolejny bez absolutorium

Podczas dzisiejszej Sesji, Rada Miejska głosami 15 radnych odmówiła udzielenia Elżbiecie Radwan Absolutorium. Za udzieleniem absolutorium głosowało 2 radnych, nie było głosów wstrzymujących się.


Pośród wielu wymienionych przez Radnych argumentów przemawiających za nieudzieleniem Elżbiecie Radwan absolutorium, wymienić należy przede wszystkim:


- brak właściwego – zdaniem Rady – nadzoru nad spółkami oraz jednostkami gminnymi. Zdaniem Radnych, zbyt częste zmiany w zarządach spółek miejskich (ZEC, MZO, MDK, UM) nie są dla nich samych korzystne i świadczą o niewłaściwym zarządzaniu przez Burmistrz Radwan. Nadzór nad MZO i kwestia wciąż nie do końca wyjaśnionego – w opinii radnych - transportu odpadów a także brak obiecanego Centrum Recyklingu.


- kwestia związana z brakiem wizji przestrzennej i porozumienia w tej sprawie z potencjalnymi i obecnymi inwestorami na terenie gminy, np. Exalo, DjChem. Przedłużające się procedury w tym zakresie w Urzędzie Miasta


- brak porozumienia z mieszkańcami gminy na temat inwestycji prowadzonych na jej terenie. Chaotycznie prowadzone inwestycje, bez konsultacji z mieszkańcami bądź bez uwzględnienia ich potrzeb i oczekiwań (np. kwestia budowy chodnika w Mostówce, gdzie przez podjęcie decyzji przez Urząd, nie uwzględniającej uwag mieszkańców, inwestycja musiała zostać przerwana a wykonanie kolejnego projektu wymagało zapłacenia dodatkowych niemal 100000zł)

Ponadto Radni wskazują na fakt iż wiele inwestycji które pierwotnie były uchwalone w budżecie, wypadło z niego w ciągu roku z powodu przeciągającego się procesu uzgadniania dokumentacji bądź przeciągającego się procesu uzgadniania dokumentacji lub późnego ogłaszania przetargów.


- brak należytej dbałości dotyczącej wykonania remontów dróg gminnych. Drogi gminne w wielu przypadkach nie są utwardzone, nie wykonuje się także systematycznego łatania ubytków w asfalcie wielu dróg.


Nieudzielenie absolutorium oznacza dezaprobatę dla działań burmistrza związanych z realizacją budżetu gminy. Rada miejska posiada uprawnienia do oceny działań burmistrza w zakresie stopnia realizacji, gospodarności i celowości podczas realizacji budżetu gminy.


red. eW


Pokaż listę
Facebook Twitter