Pokaż listę

Ujawniliśmy plany Urzędu Miasta - jest reakcja radnych


Wczoraj pisaliśmy o naszych podejrzeniach iż Urząd Miasta Wołomin dopuszcza możliwość wybudowania kolejnej stacji benzynowej w centrum miasta. Nie uważamy aby było to cokolwiek złego o ile zostało skonsultowane z okolicznymi mieszkańcami i jest powiedziane wprost w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego wskazanego terenu.

Na wczorajszej sesji Rady Miasta Wołomin, Wydział Urbanistyki przedłożył radnym pod głosowanie przygotowaną przez siebie Uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Laskową i Armii Krajowej oraz terenem kolejowym ( na nagraniu z sesji rady miasta dostępnym w internecie, około 8:00:00)

Na skutek naszej interwencji radni zwrócili uwagę na zapis w powyższej uchwale dotyczący możliwości lokalizacji stacji paliw i gazu płynnego na terenie położonym pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Laskowej (oznaczone na rysunku).

/media/2017_12_13_13_21_05_Microsoft_Edgepng.jpg
Źródło: Urząd Miasta Wołomin

Przedstawiająca uchwałę dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w/w terenów Pani Naczelnik Wydziału Urbanistyki, prezentując ten dokument nie zająknęła się ani słowem na temat umieszczonego w nim w § 10 zapisu, mówiącego:

„Ustala się następujące szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) zakaz lokalizacji stacji paliw i gazu płynnego za wyjątkiem terenu 1MW/U”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Leszek Czarzasty oraz radny Pan Bogdan Sawicki zwrócili uwagę pozostałych radnych na powyższy zapis, dopytywali Panią Naczelnik o jego sens oraz motywy jakimi kierował się autor uchwały.

Podkreślili, że wskazany teren mieści się w bliskim sąsiedztwie przedszkola, zabudowy mieszkaniowej a przede wszystkim zaledwie ok. 300m od innej dużej stacji benzynowej na ul. Armii Krajowej, pytali o rzeczywiste zapotrzebowanie na tego typu działalność, a przede wszystkim o opinie mieszkańców tej okolicy na temat możliwości budowy w tym miejscu stacji paliw.

W odpowiedzi usłyszeliśmy z ust Pani Naczelnik, iż tego typu zapis jest standardowym w dokumentach takich jak plany zagospodarowania przestrzennego poza tym w Wołominie mamy do czynienia z wzrostem liczby samochodów a te gdzieś muszą tankować, mała stacja paliw nie stanowi uciążliwości.

Radni kontestując oświadczyli, iż w żadnym z pozostałych planów zagospodarowania przestrzennego nie ma tego typu zapisów, trudno więc mówić iż jest on standardowy. Zaproponowali wykreślenie go z omawianej uchwały.

Pani Naczelnik podkreśliła, że okoliczni mieszkańcy w czasie w którym projekt planu zagospodarowania przestrzennego był wyłożony do wglądu – nie zgłaszali żadnych uwag i nie protestowali a zatem należy przyjąć, iż wyrazili zgodę na wszystkie zawarte w nim zapisy.

/media/thumbnail_DSC_0965.jpg
źródło: eW

Ostatecznie uchwała nie została podjęta przez radnych i odesłano ją do ponownego przygotowania zgodnie z uwagami radnych.

Głosy mieszkańców dotyczące usytuowania stacji benzynowej w tym rejonie są podzielone. Pewne jest jednak że najistotniejszy powinien być tu głos mieszkańców, których domy sąsiadują ze wskazanym terenem. To oni w pierwszej kolejności powinni zostać wysłuchani.

Pamiętać jednak należy o tym iż uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. Jeśli nie zaczniemy się interesować tym co w planach zagospodarowania przestrzennego proponują nam urzędnicy to pewnego dnia możemy się obudzić a za naszym oknem powstanie stacja benzynowa.

Czujność radnych tym razem nie zawiodła choć obudzona została doniesieniami na łamach Expressu Wołomińskiego. I nie chodzi o samo sprzeciwienie się podjęciu tej uchwały ale o wskazanie urzędnikom, iż w projektach takich dokumentów muszą brać pod uwagę wolę mieszkańców.

red. eW

Pokaż listę
Facebook Twitter