Pokaż listę

Skwer w Wołominie zyska nazwę? Upamiętnienie Bohatera.

Jak się dowiedzieliśmy, kilka dni temu Klub Radnych PiS złożył na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej wniosek o wprowadzenie do porządku obrad na najbliższej sesji Rady Miejskiej, projektu uchwały dotyczącej: nadania skwerowi w Wołominie, mieszczącemu się u zbiegu ulic Ogrodowa i Wileńska, imienia Bronisława Manickiego - Żołnierza Pierwszej Kompanii Kadrowej.
Mało kto, spośród Mieszkańców Gminy Wołomin wie, kim był Bronisław Manicki a wydaje się, że o takich Postaciach rzeczywiście warto pamiętać. Z uzasadnienia projektu uchwały dowiadujemy się, że Bronisław Manicki był jedynym urodzonym na terenie Gminy Wołomin - Żołnierzem Pierwszej Kompanii Kadrowej. W uzasadnieniu czytamy:


"Bronisław Manicki  - syn Jana i Weroniki, jedyny Żołnierz Pierwszej Kompanii Kadrowej  urodzony na terenie Gminy Wołomin, przyszedł na świat 3 września 1893r. w Lipinach Starych. 

Edukację, szkolenia oraz pierwsze szlify wojskowe odbierał w wołomińskich szkołach i organizacjach patriotycznych.


Mając 20 lat, wiosną 1913 roku wstąpił do Polskich Drużyn Strzeleckich na terenie  Wołomina, przybrał pseudonim „Łamigłowa”. W 1914 roku zorganizował w Wołominie  drugą sekcję strzelecką złożoną z 14 kadetów, zaprzysiągł ich  i prowadził  ćwiczenia przygotowujące do przyszłej walki. W czerwcu 1914 roku wyruszył do Krakowa, a stamtąd do Nowego Sącza na kurs podoficerski. W czasie gdy odbywał szkolenie wybuchła pierwsza wojna światowa.  6 sierpnia  1914 roku Bronisław Manicki wyruszył na wojnę w składzie Pierwszej Kompanii Kadrowej.  Służył w  III-cim plutonie, dowodzonym przez Stanisława Burharta ps. „Bukacki”.

W lutym 1915 roku został przeniesiony do Pierwszego Pułku Ułanów Polskich Władysława Beliny-Prażmowskiego. Pułk został skierowany na Wołyń do walk przeciwko wojskom rosyjskim.

Manicki brał czynny udział w tej kampanii, walczył w 3 szwadronie Janusza Głuchowskiego. Był dwukrotnie ranny. W lipcu 1916r. Bronisław Manicki walczył w krwawej bitwie pod Kostiuchnówką, brał też udział w walkach pod Dubniakami, Sitowiami i Rudką Miryńską.


Za nienaganną służbę w szeregach Pierwszej Brygady, Bronisław Manicki został odznaczony pierwszym odznaczeniem niepodległej Polski, odznaką honorową Legionów Polskich ustanowioną przez Józefa Piłsudskiego w 1916r. „za wierną służbę”.
Został  również awansowany na stopień kaprala.

Do listopada 1918r. Manicki czynnie włączał się w działalność Polskiej Organizacji Wojskowej, organizując w Wołominie i przyległych wsiach kilka jej drużyn.  Równolegle z działalnością w Polskiej Organizacji Wojskowej Bronisław Manicki organizował Komitet Pomocy Szczypiorniakom, którego głównym celem był zakup i dostarczanie żywności dla legionistów osadzonych w obozie w Szczypiornie pod Kaliszem. W 1918 roku Bronisław Manicki ożenił się a w  listopadzie tego samego  roku  zgłosił się do służby w Wojsku Polskim. 

Ze względu na przebieg dotychczasowej służby otrzymał przydział do kawalerii.  W kwietniu 1919 roku  polscy kawalerzyści pod dowództwem pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego  zdobyli Wilno, wypędzając z miasta Armię Czerwoną. Po wyzwoleniu Wilna Bronisław Manicki w maju 1919 roku otrzymał za zasługi bojowe w walkach o Wilno awans  na stopień starszego sierżanta, został też odznaczony krzyżem „Za Wilno”.
Koniec wojny oznaczał dla Manickiego demobilizację. Zły stan zdrowia spowodowany niezwykle trudnymi warunkami ostrej zimy 1920r. zmusił go do podjęcia leczenia. Jednak już 1 kwietnia 1924 roku Manicki  ponownie wstąpił do służby w Wojsku Polskim jako podoficer zawodowy. Zamieszkał w Warszawie przy ulicy Targowej 81.  Służył w 21 Pułku Piechoty, stacjonującym w Cytadeli Warszawskiej,  był instruktorem, zajmował się szkoleniem poborowych.  

Działalność  ta dawała mu ogromną satysfakcję.
Za wzorową służbę w Wojsku Polskim w czasie pokoju  w 1932 roku dowódca 21 warszawskiego Pułku Piechoty wystąpił o nadanie Bronisławowi Manickiemu  Złotego Krzyża Zasługi, w tym samym roku Manicki został odznaczony Krzyżem Niepodległości.Postać  Bronisława Manickiego – jedynego żołnierza Pierwszej Kompanii Kadrowej, który urodził się na terenie Gminy Wołomin bez wątpienia zasługuje na zachowanie w naszej pamięci.


Od 6 sierpnia 1914 roku – daty wymarszu  Pierwszej Kompanii Kadrowej mija 105 lat, przez Polskę przetoczyły się w tym czasie dwie wojny światowe i nawała bolszewicka, wyrosło piąte pokolenie, zmieniały się ustroje i rządy. Nie zmieniło się jedno -  pamięć o twórcy II-ej Rzeczpospolitej - marszałku Józefie Piłsudskim i jego żołnierzach z Pierwszej Kompanii Kadrowej. W sierpniu 1914 roku było ich tylko 168, a sześć lat później cały  naród stanął z nimi do obrony odrodzonej Polski przed bolszewikami.


Postać Bronisława Manickiego nierozerwalnie łączy się  z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości, które upamiętnione zostało przez Radę Miejską kadencji 2014-2018 nadaniem Rondu sąsiadującemu ze skwerem -  imienia 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.


Wszyscy winniśmy pamiętać, że to dzięki takim Bohaterom jak Bronisław Manicki, Polska 100 lat temu odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów a Henryk Konstanty Woyciechowski, założyciel Wołomina, upamiętniony na skwerze ławeczką a na budynku Urzędu Miejskiego tablicą pamiątkową, mógł w wolnej Polsce doprowadzić do powstania Wołomina.


Nadanie skwerowi w Wołominie u zbiegu ulic Ogrodowej i Wileńskiej imienia Bronisława Manickiego – Żołnierza Pierwszej Kompanii Kadrowej – jedynego Żołnierza Pierwszej Kompanii Kadrowej urodzonego na terenie Gminy Wołomin, przypomni mieszkańcom postać naszego Bohatera, który stanowi wzór cnót obywatelskich, wzór dzielnego żołnierza i wielkiego patrioty – gotowego poświęcić życie w imię wolności Ojczyzny.  Upamiętnienie Bronisława Manickiego w tak godnym i znaczącym dla całej społeczności lokalnej miejscu, w sąsiedztwie Urzędu Miejskiego w Wołominie, Ronda im 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, oraz ławeczki Konstantego Woyciechowskiego – założyciela Wołomina – stanowić będzie dopełnienie historii, o której pamięć winna jest Bohaterom, dzięki którym dziś możemy być dumni z wolnej Polski, cieszyć się w niej życiem i pracą dla miasta i gminy Wołomin."


Już w 2016r. na łamach Rocznika Wołomińskiego odnaleźć można było szczegółową biografię Bronisława Manickiego autorstwa Małgorzaty Stanisławy Prawdzic-Szczawińskiej - jak dotąd jednak nikt nie zainteresował się postacią tego Bohatera. Mając jednak na uwadze fakt iż rada miejska obecnej kadencji chętnie upamiętnia wydarzenia historyczne związane z naszą gminą (jak choćby w ostatnim czasie pozytywnie opiniując powstanie Gaju Pamięci Wołomińskich Żydów), można się chyba spodziewać iż radni przychylą się do wniosku.
           fot. załącznik do wniosku radnych

     red. eW

Pokaż listę
Facebook Twitter