Pokaż listę

Komisje Finansów i Gospodarki obradowały w Wołominie

Komisja Gospodarki, która obradowała wczoraj (5 marca br.) wzięła pod obrady projekt uchwały przedstawiony przez UM Wołomin mówiący o tym, iż pomnik psa, miałaby zostać dofinansowana z budżetu gminnego. Koszt inwestycji miałby pokryć budżet gminy w kwocie 34 tysięcy złotych.

Jeden Radnych zauważył, iż być może bardziej zasadne byłoby przekazanie 34 tysięcy złotych z budżetu gminy rodzinie pogorzelców z Wołomina. Radni przychylili się do tego wniosku. Należy zauważyć, iż dotychczas stawiane w Wołominie pomniki, powstawały dzięki zbiórkom publicznym (pomnik prałata Sikory, wykończenie pomnika Jana Pawła II).

Także wczoraj podczas posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Wołominie rozpatrywany był projekt uchwały wniesionej przez grupę radnych, dotyczącej obniżenia wynagrodzenia burmistrz Elżbiecie Radwan.

Radni przedstawili swoje argumenty, niestety ze strony burmistrz Radwan nie wystąpił nikt kto z argumentami radnych mógłby dyskutować. W związku z powyższym uchwała zostanie głosowana na najbliższej sesji Rady Miasta.

W projekcie uchwały czytamy:

„Powodem, który (…) uzasadnia pogląd o złym zarządzaniu i gospodarowaniu środków publicznych przez Burmistrz Wołomina są wypłacane przez Gminę Wołomin odszkodowania na podstawie prawomocnych wyroków sądowych byłym pracownikom za naruszenie ich praw przy zwolnieniach z pracy. Gmina Wołomin zmuszona była wypłacić pracownikom Urzędu Miejskiego w Wołominie odszkodowania w wysokości: za 2015 rok – 24.900,00 zł w 2016 roku 15.300,00 zł, w 2017 roku 26.648,00 zł. W przypadku Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli, czyli jednostki organizacyjnej obsługującej jednostki budżetowe prowadzone przez Gminę Wołomin działające w systemie oświaty i wychowania, kwota ta za 2016 rok wyniosła 41.840,00 zł, a w Ośrodku Sportu i Rekreacji Huragan – 18.180,00 zł. (…)

Kolejnym powodem, który uzasadnia obniżenie wynagrodzenia Pani Elżbiecie Radwan jest niekompetencja w realizowaniu zadań inwestycyjnych. Jako przykład należy podać tzw. „aferę internetową”, czyli projekt pn. „Szerokopasmowy Internet dla sołectw – wyrównywanie szans rozwojowych w Gminie Wołomin”. Projekt został odebrany przez Gminę Wołomin i wykonawcy zapłacono wynagrodzenie, mimo że, co wykazały późniejsze kontrole, większość z punktów zamontowanych w sołectwach gminy Wołomin w ogóle nie działała albo były z tym duże problemy. (…) Gmina Wołomin, w wyniku zaniedbań, niekompetencji Burmistrz Wołomina, utraciła dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach operacji „Szerokopasmowy Internet dla Sołectw – wyrównanie szans rozwojowych w Gminie Wołomin” w kwocie 541.199 zł (…) Dodatkowo Gmina Wołomin musiała ponieść koszty związane z wykonaniem audytów kontrolnych, gdyż nie była wstanie sama sprawdzić, czy wykonana inwestycja funkcjonuje poprawnie. Wszystkie środki wydatkowano z Budżetu Gminy Wołomin. (…)

Jako przykład źle prowadzonego projektu inwestycyjnego należy podać również projekt „Budowy chodnika na odcinku Majdan - Mostówka”. Inicjatywa była nieuzgodniona z lokalną społecznością i wywołała protesty mieszkańców Mostówki, w wyniku czego Gmina Wołomin musi ponieść dodatkowe środki w wysokości 100.000,00 zł na wykonanie projektu zastępczego. (…)

Burmistrz Wołomina nie radzi sobie również z bieżącym zarządzaniem Gminą. Najbardziej widoczny jest problem utrzymania czystości, stanu dróg i oświetlenia Gminy Wołomin. Radni praktycznie na każdej sesji Rady Miejskiej przekazywali liczne skargi mieszkańców na pracę Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie, czyli jednostki organizacyjnej Gminy Wołomin. Problemy, które podnoszone były na sesjach dotyczyły naprawy ubytków w drogach gminnych, wykaszania rowów, zamiatania ulic, wymiany niedziałających lamp ulicznych, jak również braku prawidłowego oznakowania ulic. (…)

Kolejny powód, który uzasadnia obniżenie wynagrodzenia Pani Elżbiecie Radwan jest problem z nadzorem nad pracą Urzędu Miejskiego w Wołominie. Chodzi o zaniedbanie i niedopatrzenie ze strony pracowników Urzędu Miejskiego szansy aplikowania o środki zewnętrzne na wyposażenie wołomińskich szkół w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. W 2017 roku żadna z wołomińskich szkół nie otrzymała dofinansowania z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” ze względu na „niedopatrzenie'' jednego z urzędników miejskich. (…)”

Zachęcamy do śledzenia obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołominie 7 marca br.

red. ew

Pokaż listę
Facebook Twitter