Pokaż listę

Komisja Finansów za zmniejszeniem wynagrodzenia Elżbiety Radwan

Żaden Radny z Komisji Finansów nie zgłosił sprzeciwu w sprawie obniżenia wynagrodzenia urzędującej Burmistrz z obecnych ponad 12 500 zł do 9 490 zł. Spowodowane to jest licznymi przypadkami nie wywiązywania się Burmistrz ze swoich obowiązków jako gospodarza miasta co radni przedstawili w uzasadnieniu do uchwały.

Podczas posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Wołominie rozpatrywany był projekt uchwały wniesionej przez grupę radnych, dotyczącej obniżenia wynagrodzenia Burmistrz Elżbiecie Radwan.

Radni w uzasadnieniu do uchwały przedstawili swoje argumenty za zmianą wysokości wynagrodzenia. Chociaż na komisji byli obecni przedstawiciele Elżbiety Radwan w osobach zastępca Burmistrz Edyta Zbieć oraz Skarbnik Marta Maliszewska głosu nie zabrała żadna, aby zmierzyć się z przedstawionymi argumentami Radnych. W związku z pozytywnym zaopiniowaniem, uchwała będzie głosowana na najbliższej sesji Rady Miejskiej.


Przypomnijmy fragmenty uzasadnienia:


Powodem, który (…) uzasadnia pogląd o złym zarządzaniu i gospodarowaniu środków publicznych przez Burmistrz Wołomina są wypłacane przez Gminę Wołomin odszkodowania na podstawie prawomocnych wyroków sądowych byłym pracownikom za naruszenie ich praw przy zwolnieniach z pracy. Gmina Wołomin zmuszona była wypłacić pracownikom Urzędu Miejskiego w Wołominie odszkodowania w wysokości: za 2015 rok 24.900,00 zł w 2016 roku 15.300,00 zł, w 2017 roku 26.648,00 zł. W przypadku Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli, czyli jednostki organizacyjnej obsługującej jednostki budżetowe prowadzone przez Gminę Wołomin działające w systemie oświaty i wychowania, kwota ta za 2016 rok wyniosła 41.840,00 zł, a w Ośrodku Sportu i Rekreacji Huragan 18.180,00 zł. (…)


Kolejnym powodem, który uzasadnia obniżenie wynagrodzenia Pani Elżbiecie Radwan jest niekompetencja w realizowaniu zadań inwestycyjnych. Jako przykład należy podać tzw. aferę internetową”, czyli projekt pn. Szerokopasmowy Internet dla sołectw wyrównywanie szans rozwojowych w Gminie Wołomin”. Projekt został odebrany przez Gminę Wołomin i wykonawcy zapłacono wynagrodzenie, mimo że, co wykazały późniejsze kontrole, większość z punktów zamontowanych w sołectwach gminy Wołomin w ogóle nie działała albo były z tym duże problemy. (…) Gmina Wołomin, w wyniku zaniedbań, niekompetencji Burmistrz Wołomina, utraciła dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach operacji Szerokopasmowy Internet dla Sołectw wyrównanie szans rozwojowych w Gminie Wołomin” w kwocie 541.199 zł (…) Dodatkowo Gmina Wołomin musiała ponieść koszty związane z wykonaniem audytów kontrolnych, gdyż nie była wstanie sama sprawdzić, czy wykonana inwestycja funkcjonuje poprawnie. Wszystkie środki wydatkowano z Budżetu Gminy Wołomin. (…)


Jako przykład źle prowadzonego projektu inwestycyjnego należy podać również projekt Budowy chodnika na odcinku Majdan - Mostówka”. Inicjatywa była nieuzgodniona z lokalną społecznością i wywołała protesty mieszkańców Mostówki, w wyniku czego Gmina Wołomin musi ponieść dodatkowe środki w wysokości 100.000,00 zł na wykonanie projektu zastępczego. (…)


Burmistrz Wołomina nie radzi sobie również z bieżącym zarządzaniem Gminą. Najbardziej widoczny jest problem utrzymania czystości, stanu dróg i oświetlenia Gminy Wołomin. Radni praktycznie na każdej sesji Rady Miejskiej przekazywali liczne skargi mieszkańców na pracę Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie, czyli jednostki organizacyjnej Gminy Wołomin. Problemy, które podnoszone były na sesjach dotyczyły naprawy ubytków w drogach gminnych, wykaszania rowów, zamiatania ulic, wymiany niedziałających lamp ulicznych, jak również braku prawidłowego oznakowania ulic. (…)


Kolejny powód, który uzasadnia obniżenie wynagrodzenia Pani Elżbiecie Radwan jest problem z nadzorem nad pracą Urzędu Miejskiego w Wołominie. Chodzi o zaniedbanie i niedopatrzenie ze strony pracowników Urzędu Miejskiego szansy aplikowania o środki zewnętrzne na wyposażenie wołomińskich szkół w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. W 2017 roku żadna z wołomińskich szkół nie otrzymała dofinansowania z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 Aktywna tablica” ze względu na niedopatrzenie'' jednego z urzędników miejskich. (…)”


Zachęcamy do śledzenia obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołominie 7 marca br.


red. eW

Pokaż listę
Facebook Twitter