Pokaż listę

NSA utrzymał mandat radnego powiatowego Mariusza Dembińskiego

W dniu 6 grudnia br. Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się z argumentacją Wojewody Mazowieckiego w sprawie pozbawienia mandatu radnego Powiatu Wołomińskiego Mariusza Dembińskiego i uchylił prawomocnie wcześniejsze postanowienie Wojewody Mazowieckiego o jego uchyleniu.

/media/Dembinski-266x400.jpg
fot. Radny Mariusz Dembiński

W związku z orzeczeniem NSA Radny Mariusz Dembiński pozostaje pełnoprawnym członkiem Rady i Zarządu Powiatu Wołomińskiego.

Przypomnijmy, że w czerwcu br. Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł iż łączenie funkcji radnego powiatu i dyrektora zakładu komunalnego, który wykonuje zadania z wykorzystaniem mienia powiatowego jest złamaniem ustawowego zakazu antykorupcyjnego i powoduje wygaszenie mandatu.

Mając na uwadze powyższe Wojewoda mazowiecki wydał zarządzenie zastępcze w sprawie wygaśnięcia mandatu

radnego. Wcześniej zwrócił się do Rady Powiatu o podjęcie uchwały o wygaśnięciu mandatu, lecz Rada odmówiła we wrześniu 2016 r. Zdaniem wojewody Mariusz Dembiński, kieruje działalnością gospodarczą, która prowadzona jest z wykorzystaniem mienia powiatu, jako prezes spółki komunalnej z Tłuszcza, m.in. prowadzi usługi na rzecz Pałacu w Chrzęsnem, będącego własnością powiatu. W tym przypadku pojęcie wykorzystania mienia komunalnego nie polega na tym, że wykonuje się usługę na rzecz powiatu.

Tym samym radny wykonuje funkcję publiczną z naruszeniem art. 25 b) ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym ( a także niezgodnie z art. 383 par. 1 pkt. 5 Kodeksu wyborczego). Według tego przepisu "radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności." Natomiast Kodeks wyborczy stanowi, że wygaśnięcie mandatu radnego następuje w sytuacji naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności.
Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę złożył radny oraz powiat wołomiński. Radny tłumaczył, że jako dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej wykonuje usługi na rzecz gminy, a nie powiatu i nie zachodzi tu konflikt interesów. A ponadto z łączenia tych funkcji radny nie czerpie żadnych osobistych korzyści.
Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który 13 czerwca br. oddalił dwie skargi uznając, że były niezasadne. Jak wyjaśniała sędzia sprawozdawca Iwona Dąbrowska celem cytowanego przepisu ustawy o samorządzie powiatowym było uniknięcie korupcji.
Radny, jako osoba zaufania publicznego powinien się cechować szczególną uczciwością i rzetelnością. Musi się liczyć z pewnymi ograniczeniami. W tym wypadku Mariusz Dembiński sprawował trzy funkcje; radnego członka zarządu i dyrektora Zakładu Komunalnego. Mimo twierdzeń zainteresowanego w wykonywaniu zadań gminnych, jako dyrektor wykorzystywał mienie powiatu, co wynikało z zawartych umów cywilno-prawnych jego Zakładu z miastem Tłuszcz. Funkcje te mogły i budziły zastrzeżenia lokalnej społeczności, która zwróciła się w tej sprawie do wojewody.
- Łączenie stanowisk w radzie powiatu, jego zarządzie i na funkcji dyrektora Zakładu Komunalnego mogło mieć charakter korupcyjny - stwierdziła sędzia Dąbrowska. - Co nie znaczy, że takie zarzuty radnemu postawiono - dodała. Warto dodać, że wygaszenie mandatu radnego wołomińskiego dotyczyło też Adama Jaczewskiego.

Jednak jak napisaliśmy na wstępie, 6 grudnia br. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Wojewody o uchyleniu mandatu radnego Panu Mariuszowi Dembińskiemu.

Źródło: eW, na podstawie: powiat-wolominski.pl, www.lex.pl

Pokaż listę
Facebook Twitter